گروه ختم قرآن

مرحومه معصومه فتحی

مرحومه معصومه فتحی

میزان مشارکت

2


تعداد ختم ها :

صلوات: 0 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
مهدیه اصغری جزء 2 را تقبل کرد
مهدیه اصغری جزء 1 را تقبل کرد