گروه ختم قرآن

ختم قرآن برای شادی روح مرحومه طاهره سادات قائنیان

ختم قرآن برای شادی روح مرحومه طاهره سادات قائنیان

میزان مشارکت

14


تعداد ختم ها :

صلوات: 80 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 1 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 27 را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 21 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 20 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 19 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 18 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 17 را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد