گروه ختم قرآن

ختم قرآن حجاج گروه ۱۹۵۱۴

ختم قرآن حجاج گروه ۱۹۵۱۴

میزان مشارکت

14


تعداد ختم ها :

صلوات: 0 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
0915***9217 جزء 4 را تقبل کرد
0915***9217 جزء 4 را تقبل کرد
0915***9217 جزء 30 را تقبل کرد
0915***9217 جزء 29 را تقبل کرد
0915***9217 جزء 26 را تقبل کرد
0915***9217 جزء 23 را تقبل کرد
0915***9217 جزء 19 را تقبل کرد
0915***9217 جزء 15 را تقبل کرد
0915***9217 جزء 14 را تقبل کرد
0915***9217 جزء 13 را تقبل کرد