گروه ختم قرآن

ختم قرآن

ختم قرآن

میزان مشارکت

8


تعداد ختم ها :

صلوات: 2,520 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان جزء 13 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 8 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 12 را تقبل کرد
کاربر مهمان 2520 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 5 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 4 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 2 را تقبل کرد
فهیمه عابدینی جزء 1 را تقبل کرد