گروه ختم قرآن

ختم قرآن و صلوات برای شادروان ابوالفتح جوادی نسب

ختم قرآن و صلوات برای شادروان ابوالفتح جوادی نسب

میزان مشارکت

44


تعداد ختم ها :

صلوات: 1,800 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 1

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان جزء 7 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 6 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 3 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 28 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 29 را تقبل کرد
کاربر مهمان 200 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 30 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 5 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 27 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 24 را تقبل کرد