گروه ختم قرآن

ختم قران

ختم قران

میزان مشارکت

3


تعداد ختم ها :

صلوات: 0 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
0936***1230 جزء 17 را تقبل کرد
0936***1230 جزء 15 را تقبل کرد
0936***1230 جزء 16 را تقبل کرد