گروه ختم قرآن

194 ختم قرآن به یاد 194شهید آذربایجان شرقی در عملیات آزادی خرمشهر

194 ختم قرآن به یاد 194شهید آذربایجان شرقی در عملیات آزادی خرمشهر

میزان مشارکت

118


تعداد ختم ها :

صلوات: 14,080 صفحه خوانی: 1 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 76 تا انتهای صفحه 80 (5 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 7 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 9 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 16 را تقبل کرد
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 71 تا انتهای صفحه 75 (5 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 20 را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 70 تا انتهای صفحه 70 (1 صفحه) را تقبل کرد