گروه ختم قرآن

ختم به نیابت از طاهره شریفی

ختم به نیابت از طاهره شریفی

میزان مشارکت

335


تعداد ختم ها :

صلوات: 92,100 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 5

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان جزء 28 را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 29 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 30 را تقبل کرد
کاربر مهمان 60 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 24 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 23 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 22 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 21 را تقبل کرد