گروه ختم قرآن

ختم قرآن مجازی برای مرحوم حجی راضی(درک) الساری

ختم قرآن مجازی برای مرحوم حجی راضی(درک) الساری

میزان مشارکت

1


تعداد ختم ها :

صلوات: 20 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
مهند ... 20 صلوات را تقبل کرد