گروه ختم قرآن

ختم قرآن به نیت مرحوم محمود اسفندیانی مقدم

ختم قرآن به نیت مرحوم محمود اسفندیانی مقدم

میزان مشارکت

21


تعداد ختم ها :

صلوات: 11,980 صفحه خوانی: 3 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 3 را تقبل کرد
کاربر مهمان حزب 7 را تقبل کرد
کاربر مهمان 1320 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 2 را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 213 تا انتهای صفحه 239 (27 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان حزب 4 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 8 را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 1 تا انتهای صفحه 212 (212 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 76 تا انتهای صفحه 604 (529 صفحه) را تقبل کرد