گروه ختم قرآن

ختم قرآن به نیت مرحوم محمود اسفندیانی مقدم

ختم قرآن به نیت مرحوم محمود اسفندیانی مقدم

میزان مشارکت

16


تعداد ختم ها :

صلوات: 10,640 صفحه خوانی: 3 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 213 تا انتهای صفحه 239 (27 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان حزب 4 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 8 را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 1 تا انتهای صفحه 212 (212 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 76 تا انتهای صفحه 604 (529 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 1 تا انتهای صفحه 75 (75 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 1 تا انتهای صفحه 604 (604 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان 2100 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 1 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 14 را تقبل کرد