گروه ختم قرآن

برای شادی روح پدرم ودر گذشتگان

برای شادی روح پدرم ودر گذشتگان

میزان مشارکت

7


تعداد ختم ها :

صلوات: 3,240 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 2520 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 200 صلوات را تقبل کرد
فاطمه طاهریان از ابتدای صفحه 15 تا انتهای صفحه 15 (1 صفحه) را تقبل کرد
فاطمه طاهریان از ابتدای صفحه 14 تا انتهای صفحه 14 (1 صفحه) را تقبل کرد
فاطمه طاهریان از ابتدای صفحه 12 تا انتهای صفحه 13 (2 صفحه) را تقبل کرد
فاطمه طاهریان از ابتدای صفحه 1 تا انتهای صفحه 11 (11 صفحه) را تقبل کرد
فاطمه طاهریان 520 صلوات را تقبل کرد