گروه ختم قرآن

ختم قران برای شادی روح مرحوم سید هاشم رضاپور توفیق

ختم قران برای شادی روح مرحوم سید هاشم رضاپور توفیق

میزان مشارکت

57


تعداد ختم ها :

صلوات: 8,520 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 1

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان جزء 1 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 30 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 20 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 18 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 17 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 11 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 19 را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 12 را تقبل کرد