گروه ختم قرآن

ختم قرآن یادبود خانم راضیه مروتی

ختم قرآن یادبود خانم راضیه مروتی

میزان مشارکت

287


تعداد ختم ها :

صلوات: 19,000 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 5

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان جزء 6 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 5 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 4 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 3 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 2 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 7 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 1 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 6 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 21 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 17 را تقبل کرد