گروه ختم قرآن

حاج محمد دهقان زاده و حاجیه خانم فاطمه احمدنژاد

حاج محمد دهقان زاده و حاجیه خانم فاطمه احمدنژاد

میزان مشارکت

55


تعداد ختم ها :

صلوات: 6,840 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان جزء 13 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 12 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 9 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 11 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 21 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 20 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 19 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 18 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 22 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 17 را تقبل کرد