گروه ختم قرآن

ختم قرآن به مناسبت دومین سالگرد پدر عزیزم

ختم قرآن به مناسبت دومین سالگرد پدر عزیزم

میزان مشارکت

3


تعداد ختم ها :

صلوات: 140 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
فرشته طاهرسلطانی جزء 2 را تقبل کرد
فرشته طاهرسلطانی 140 صلوات را تقبل کرد
فرشته طاهرسلطانی جزء 1 را تقبل کرد