گروه ختم قرآن

ختم صلوات و ختم زیارت عاشورا و ختم قرآن برای شادی روح قیز قید خمسه

ختم صلوات و ختم زیارت عاشورا و ختم قرآن برای شادی روح قیز قید خمسه

میزان مشارکت

9


تعداد ختم ها :

صلوات: 1,660 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 500 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 3 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 2 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 1 را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 1000 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
قیز قید خمسه 20 صلوات را تقبل کرد