گروه ختم قرآن

ختم قران براے شادے روح مادربزرگم.

ختم قران براے شادے روح مادربزرگم.

میزان مشارکت

26


تعداد ختم ها :

صلوات: 4,660 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان جزء 20 را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 1000 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 7 تا انتهای صفحه 7 (1 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 500 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 2 را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد