گروه ختم قرآن

ختم قرآن

ختم قرآن

میزان مشارکت

2


تعداد ختم ها :

صلوات: 0 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
پرستو ایثاری جزء 1 را تقبل کرد
پرستو ایثاری جزء 1 را تقبل کرد