گروه ختم قرآن

ختم قرآن برای مرحوم حاج سید محمود حسینی

ختم قرآن برای مرحوم حاج سید محمود حسینی

میزان مشارکت

134


تعداد ختم ها :

صلوات: 18,320 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 4

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 5000 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 5000 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 5000 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 29 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 27 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 28 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 26 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 25 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 24 را تقبل کرد