گروه ختم قرآن

ختم قرآن جهت شادي روح مرحومه شريفه(شكوه) جعفري

ختم قرآن جهت شادي روح مرحومه شريفه(شكوه) جعفري

میزان مشارکت

156


تعداد ختم ها :

صلوات: 10,560 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 4

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 2520 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 20 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 4 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 3 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 2 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 30 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 9 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 25 را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 26 را تقبل کرد