گروه ختم قرآن

ختم قرآن برای شادی روح محمد رضا فرهادیان

ختم قرآن برای شادی روح محمد رضا فرهادیان

میزان مشارکت

47


تعداد ختم ها :

صلوات: 4,720 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 500 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 200 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 28 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 30 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 30 را تقبل کرد