گروه ختم قرآن

هدیه به روح شادروان امیر رضا موحدیان عطار

هدیه به روح شادروان امیر رضا موحدیان عطار

میزان مشارکت

71


تعداد ختم ها :

صلوات: 18,980 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 1

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 1000 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 3 را تقبل کرد
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 400 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 5000 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 5000 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 5000 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 1440 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد