گروه ختم قرآن

ختم قرآن مرحومه زهرا طالب زاده

ختم قرآن مرحومه زهرا طالب زاده

میزان مشارکت

80


تعداد ختم ها :

صلوات: 27,760 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 1

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان جزء 10 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 9 را تقبل کرد
کاربر مهمان 2520 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 2520 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 8 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 7 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 29 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 20 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 19 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 18 را تقبل کرد