گروه ختم قرآن

ختم قرآن به نیت شادی روح شادروان مرحومه منیژه صالحی

ختم قرآن به نیت شادی روح شادروان مرحومه منیژه صالحی

میزان مشارکت

5


تعداد ختم ها :

صلوات: 20 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
منیژه صالحی 20 صلوات را تقبل کرد
منیژه صالحی از ابتدای صفحه 4 تا انتهای صفحه 4 (1 صفحه) را تقبل کرد
منیژه صالحی از ابتدای صفحه 3 تا انتهای صفحه 3 (1 صفحه) را تقبل کرد
منیژه صالحی از ابتدای صفحه 2 تا انتهای صفحه 2 (1 صفحه) را تقبل کرد
منیژه صالحی از ابتدای صفحه 1 تا انتهای صفحه 1 (1 صفحه) را تقبل کرد