گروه ختم قرآن

ختم قرآن هدیه به روح مرحوم مغفور حاج ابراهیم صادقی

ختم قرآن هدیه به روح مرحوم مغفور حاج ابراهیم صادقی

میزان مشارکت

5


تعداد ختم ها :

صلوات: 5,080 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 5000 صلوات را تقبل کرد
A B جزء 14 را تقبل کرد
کاربر مهمان 60 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 25 را تقبل کرد