گروه ختم قرآن

ختم قرآن هدیه به روح خادمه الحسین بانو فاطمه جیریایی

ختم قرآن هدیه به روح خادمه الحسین بانو فاطمه جیریایی

میزان مشارکت

25


تعداد ختم ها :

صلوات: 2,380 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 200 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 200 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 17 را تقبل کرد
کاربر مهمان 1280 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 3 تا انتهای صفحه 3 (1 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 1 تا انتهای صفحه 2 (2 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان 200 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 7 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 7 را تقبل کرد