گروه ختم قرآن

ختم قرآن هدیه به روح شادروان ابوالفضل حسین زادگان فرزند محمود

ختم قرآن هدیه به روح شادروان ابوالفضل حسین زادگان فرزند محمود

میزان مشارکت

5


تعداد ختم ها :

صلوات: 60 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 40 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 1 تا انتهای صفحه 1 (1 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان حزب 1 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 1 را تقبل کرد