گروه ختم قرآن

مرحومه زهرا حیدریان

مرحومه زهرا حیدریان

میزان مشارکت

45


تعداد ختم ها :

صلوات: 840 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 1

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان حزب 5 را تقبل کرد
کاربر مهمان حزب 4 را تقبل کرد
کاربر مهمان حزب 3 را تقبل کرد
امیر رضا حزب 2 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 27 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 26 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 22 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 21 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 25 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 24 را تقبل کرد