گروه ختم قرآن

ختم قرآن کریم و صلوات هدیه به روح بزرگوار سردار شهید حاج محمد کریمی

ختم قرآن کریم و صلوات هدیه به روح بزرگوار سردار شهید حاج محمد کریمی

میزان مشارکت

80


تعداد ختم ها :

صلوات: 9,120 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 27 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 26 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 25 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 24 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 23 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 28 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 22 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 21 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 20 را تقبل کرد