گروه ختم قرآن

شادی روح مرحومه راستگو برای صلوات و یا ختم قران روی + کلیک کنید و

شادی روح مرحومه راستگو برای صلوات و یا ختم قران روی + کلیک کنید و

میزان مشارکت

29


تعداد ختم ها :

صلوات: 1,420 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 14 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 2 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 3 را تقبل کرد
معصومه قاسمی جزء 30 را تقبل کرد
کاربر مهمان 1000 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 3 را تقبل کرد