گروه ختم قرآن

ختم قرآن به نیت شادی روح مرحوم مهندس رضا مجلسی

ختم قرآن به نیت شادی روح مرحوم مهندس رضا مجلسی

میزان مشارکت

9


تعداد ختم ها :

صلوات: 260 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 1 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 30 را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 30 را تقبل کرد
0912***3309 جزء 1 را تقبل کرد