گروه ختم قرآن

ختم قرآن به نیابت از مرحوم کربلایی قربانعلی طهماسبی

ختم قرآن به نیابت از مرحوم کربلایی قربانعلی طهماسبی

میزان مشارکت

39


تعداد ختم ها :

صلوات: 7,700 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 1000 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 700 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 11 را تقبل کرد
کاربر مهمان 400 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 10 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 9 را تقبل کرد
کاربر مهمان 500 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 8 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 7 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 6 را تقبل کرد