گروه ختم قرآن

مرحومه حوا نیاز مند

مرحومه حوا نیاز مند

میزان مشارکت

5


تعداد ختم ها :

صلوات: 40 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
حوا نیازمند حزب 4 را تقبل کرد
حوا نیازمند از ابتدای صفحه 1 تا انتهای صفحه 2 (2 صفحه) را تقبل کرد
حوا نیازمند حزب 3 را تقبل کرد
حوا نیازمند جزء 1 را تقبل کرد
حوا نیازمند 40 صلوات را تقبل کرد