گروه ختم قرآن

خواندن سوره ی حمد برای شفای بیمار عزیزمان🙏🏻

خواندن سوره ی حمد برای شفای بیمار عزیزمان🙏🏻

میزان مشارکت

6


تعداد ختم ها :

صلوات: 1,720 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 1000 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 440 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 140 صلوات را تقبل کرد