گروه ختم قرآن

ختم قرآن برای شادی روح مرحومه حاجیه خانم بالا عبدی

ختم قرآن برای شادی روح مرحومه حاجیه خانم بالا عبدی

میزان مشارکت

42


تعداد ختم ها :

صلوات: 200 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 1

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان جزء 22 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 27 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 21 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 19 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 18 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 17 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 24 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 23 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 26 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 25 را تقبل کرد