گروه ختم قرآن

ختم قرآن هدیه به روح مرحومه حاجیه خانم خیرالنساء الهی

ختم قرآن هدیه به روح مرحومه حاجیه خانم خیرالنساء الهی

میزان مشارکت

12


تعداد ختم ها :

صلوات: 40 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 5 را تقبل کرد
س.م عباس نیا جزء 28 را تقبل کرد
س.م عباس نیا جزء 27 را تقبل کرد
س.م عباس نیا جزء 26 را تقبل کرد
س.م عباس نیا جزء 8 را تقبل کرد
س.م عباس نیا جزء 7 را تقبل کرد
س.م عباس نیا جزء 17 را تقبل کرد
س.م عباس نیا جزء 30 را تقبل کرد