گروه ختم قرآن

ختم قرآن برای شادی روح احمد حیدری

ختم قرآن برای شادی روح احمد حیدری

میزان مشارکت

69


تعداد ختم ها :

صلوات: 4,260 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 1

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 620 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 27 را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 26 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 25 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 17 را تقبل کرد
کاربر مهمان 200 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 16 را تقبل کرد
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان حزب 1 را تقبل کرد