گروه ختم قرآن

ختم قرآن یادبود شادروان مشهدی حیدر(احمدآقا) مقدم زهرا

ختم قرآن یادبود شادروان مشهدی حیدر(احمدآقا) مقدم زهرا

میزان مشارکت

23


تعداد ختم ها :

صلوات: 4,600 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 60 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 22 را تقبل کرد
کاربر مهمان 200 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 300 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 200 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 200 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 500 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 4 را تقبل کرد