گروه ختم قرآن

ختم قرآن برای زنده یاد حجت آله دریکوند

ختم قرآن برای زنده یاد حجت آله دریکوند

میزان مشارکت

13


تعداد ختم ها :

صلوات: 1,740 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 360 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 20 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 9 را تقبل کرد
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 360 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 360 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 260 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 200 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 2 را تقبل کرد