گروه ختم قرآن

مرحومه خانم نصرت صدرائی

مرحومه خانم نصرت صدرائی

میزان مشارکت

16


تعداد ختم ها :

صلوات: 460 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 16 تا انتهای صفحه 17 (2 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
Zhra Azpr 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 140 صلوات را تقبل کرد