گروه ختم قرآن

ختم قران برای شادی روح یاسین خلیلی

ختم قران برای شادی روح یاسین خلیلی

میزان مشارکت

26


تعداد ختم ها :

صلوات: 24,080 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 5000 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 1 را تقبل کرد
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 25 را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 304 تا انتهای صفحه 304 (1 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد