گروه ختم قرآن

ختم قرآن برای شادی روح شادروان علی سودانی

ختم قرآن برای شادی روح شادروان علی سودانی

میزان مشارکت

19


تعداد ختم ها :

صلوات: 480 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 21 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 7 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 6 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 5 را تقبل کرد
کاربر مهمان 60 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 120 صلوات را تقبل کرد