گروه ختم قرآن

بدرقه راه خانم احمدی

بدرقه راه خانم احمدی

میزان مشارکت

51


تعداد ختم ها :

صلوات: 2,320 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 7 تا انتهای صفحه 7 (1 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 6 تا انتهای صفحه 6 (1 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 5 تا انتهای صفحه 5 (1 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 4 تا انتهای صفحه 4 (1 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 21 را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد