گروه ختم قرآن

مرحوم مشهدی موسی عوض پور

مرحوم مشهدی موسی عوض پور

میزان مشارکت

3


تعداد ختم ها :

صلوات: 20 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان جزء 1 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 1 را تقبل کرد
مشهدی موسی عوض پور 20 صلوات را تقبل کرد