گروه ختم قرآن

ختم قران برای شادروان صفر کریمی

ختم قران برای شادروان صفر کریمی

میزان مشارکت

14


تعداد ختم ها :

صلوات: 1,220 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان جزء 29 را تقبل کرد
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 500 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان حزب 6 را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 7 را تقبل کرد
کاربر مهمان 500 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد