گروه ختم قرآن

ختم قران یدیعه فرزندبدیر

ختم قران یدیعه فرزندبدیر

میزان مشارکت

3


تعداد ختم ها :

صلوات: 20 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
0936***1047 جزء 30 را تقبل کرد
0936***1047 20 صلوات را تقبل کرد
0936***1047 جزء 30 را تقبل کرد