گروه ختم قرآن

گروه ختم قران

گروه ختم قران

میزان مشارکت

1


تعداد ختم ها :

صلوات: 20 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
مبینا اسدپور 20 صلوات را تقبل کرد