گروه ختم قرآن

ختم قرآن

ختم قرآن

میزان مشارکت

6


تعداد ختم ها :

صلوات: 100 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
0919***3964 جزء 28 را تقبل کرد
0919***3964 جزء 29 را تقبل کرد
0919***3964 جزء 30 را تقبل کرد
0919***3964 جزء 1 را تقبل کرد
0919***3964 100 صلوات را تقبل کرد
0919***3964 جزء 7 را تقبل کرد