گروه ختم قرآن

گروه ختم قرآن مسافران حریم الهی

گروه ختم قرآن مسافران حریم الهی

میزان مشارکت

1


تعداد ختم ها :

صلوات: 120 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
حامد گل محمدی 120 صلوات را تقبل کرد