گروه ختم قرآن

ختم قران برای پدرمهربانمان مرحوم محمدصفرچاهجو

ختم قران برای پدرمهربانمان مرحوم محمدصفرچاهجو

میزان مشارکت

38


تعداد ختم ها :

صلوات: 2,500 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان جزء 9 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 8 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 14 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 28 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 27 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 7 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 29 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 5 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 30 را تقبل کرد
کاربر مهمان 460 صلوات را تقبل کرد